Mayıs 14, 2018

MSDS Nedir

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet – MSDS) ya da Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet – SDS); CLP* ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu, 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik’ uyarınca tehlikeli/tehlikesiz üretimi yapılan kimyasalların üretimini, ihracat, ithalatını yapan firmaların ürünleri için bulundurması zorunlu tutulan belgedir.

13 Aralık 2014’ten önce hazırlanmış tüm güvenlik bilgi formlarının bu yönetmeliğe uygun biçimde güncellenmesi gerekmektedir.

MSDS’ler, sıkıştırılmış gazlar, yanıcı ve alevlenebilir sıvılar, okside edici malzemeler, zehirli ve enfekte edici malzemeler, aşındırıcı malzemeler ve tehlikeli reaksiyona girebilen kimyasallar gibi farklı çeşitlilikteki maddeler için hazırlanır.

MSDS, Kimyasal yapısı incelenmiş, testleri yapılmış ürünlerin olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik ayrıntılı bilgileri içermektedir.

Hazırlanan MSDS’ler, zehirlilik, kullanım, malzemenin depolanması ve elleçlemesi ile tehlikeli maddeye ilişkin acil durum prosedürlerini kapsar. Ürünle ilgili olası tehlikeleri tanımlar ve bu maddeye maruz kalınması, uygunsuz depolama ya da elleçleme sebebiyle ortaya çıkması muhtemel tehlikelerden korunmak amacıyla alınacak önlemleri de içerir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, çalışanlar ve acil durum müdahale personeline tehlikeli malzeme ile çalışılması esnasında güvenli çalışabilmelerini sağlayacak önlemleri açıklamayı amaçlar. Konuyla ilgili standartların tümünde, tehlikeli maddeler ile çalışan ve etkilerine maruz kalma olasılığı bulunanların tamamının, MSDS bilgilerine ulaşabilmesi gerektiği belirtilmektedir.

*CLP, Avrupa Birliği’nin; Malzemelerin paketlenmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırmasına ilişkin yayımladığı direktifin kısaltmasıdır. İlgili direktifin orijinal adı aşağıdaki biçimde geçmektedir:
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.